Skip to content

Termeni si conditii

Art 1. Date de identificare ale  furnizorului de formare profesionala
SC Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL | CUI 14869578 | Nr.Reg.Com J40/8796/2002 | Sediu social: Bulevardul Chisinau, numarul 1, sector 2, Bucuresti | Capital social 1500 lei
Art 2. Drepturi de proprietate intelectuala asupra platformei software
2.1. Dreptul de proprietate ii apartine in exclusivitate SC Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL
2.2. Utilizarea materialelor de pe aceste platforme se face conform destinatiei lor si nu vor fi folosite in alte scopuri.
2.3. Este interzisa utilizarea materialelor in alte scopuri, fara acordul scris al SC Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL
Art 3. Conditii si modalitati de livrare a bunurilor (valabile pentru clienti persoane fizice si persoane juridice)
3.1. Inscrierea la cursuri pe platforma web https://cursuridecalificare.ro/ se considera finalizata dupa transmiterea documentelor necesare inscrierii la curs (precizate pe pagina fiecarui curs), conform legii formarii profesionale, a normelor de aplicare si a standardelor de aplicare specifice fiecarui curs si achitarea facturii proforme sau fiscale.3.2. Eliberarea certificatelor de calificare, absolvire sau informale se face numai dupa participarea la curs, absolvirea acestora si achitarea integrala a cursului/rilor.

3.3. Dupa trimiterea actelor necesare inscrierii la curs/uri (precizate in pagina fiecarui curs) sau dupa plata facturii proforme sau fiscale, se considera ca participantul/tii la curs au luat la cunostinta toate detaliile organizatorice pe care prestatorul i le-a furnizat in comunicarea telefonica, prin email sau viu grai.

3.4. SC Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL va livra cursuri in format electronic, online sau in format fizic, la sala de curs. Toate detaliile vor fi specificate pe site, in comunicarea telefonica cu echipa de salariati, sau in casuta de email.

3.5. SC Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL isi rezerva dreptul de a colabora cu alte companii si institutii care au obiect de activitate formare profesionala sau alte activitati conexe necesare pentru teorie sau practica. Prin inscrierea la curs prin platforma web precizata mai sus si prin acceptarea termenilor si conditiilor ati luat la cunostinta si va dati acordul cu privirea la aceasta colaborare.

Art 4. Raspundere

Persoane Fizice

Art. 4.1. Obligatiile beneficiarului persoana fizica:

4.1.1. Sa prezinte la inscriere urmatoarele documente in copie: act de identitate, certificat nastere, certificat casatorie (daca este cazul), ultima diploma de studii, fisa aptitudini medicina muncii si declaratie pe propria raspundere ca detine mijloace tehnologice pentru participarea la cursuri online( calculator sau laptop, camera web si microfon, viteza de internet de minim 5Mb/s si programul Microsoft Office Word preinstalat).

4.1.2. In cazul in care beneficiarul nu detine fisa de aptitudini, acesta va prezenta adeverinta medicala in original, din care sa reiasa ca este “clinic sanatos” sau “apt pentru curs”;

4.1.3. Sa participe la orele de curs, absentele fiind o raspundere personala. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului duce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul final si la exmatricularea beneficiarului cu obligatia acestuia de a achita integral contravaloarea cursului;

4.1.4. Sa utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea, divulgarea sau distrugerea acestora;

4.1.5. Sa respecte formatorii, colegii de curs si personalul salariat al furnizorului de formare profesionala si sa inteleaga ca un comportament sau o atitudine neadecvata poate duce la exmatricularea beneficiarului de la curs;

4.1.6. Sa achite contravaloarea cursului;

4.1.7. In cazul platii in rate, beneficiarul va achita toate ratele pana la finalizarea cursului.

4.1.8. Nerespectarea termenului de plata atrage o penalitate de 1% pentru fiecare zi de intarziere si imposibilitatea beneficiarului de a participa la examenul final.

4.1.9. In situatia in care beneficiarul nu poate participa la examenul de absolvire, are posibilitatea de a solicita, in scris, o singura data, reexaminarea;

4.1.10. Sa participe la examen, la sala de curs a furnizorului de formare profesionala sau online, si sa completeze cererea de examinare inaintea sustinerii examenului de absolvire.

4.1.11. Sa achite taxa de examinare in valoare de 70 lei inainte de sustinerea examenului final(in functie de curs si de oferta din acel moment).

4.1.12. Dupa inregistrarea solicitarii de reexaminare, furnizorul va programa beneficiarul sa sustina reexaminarea cu urmatoarea serie de cursanti, in perioada valabilitatii autorizatiei de curs, beneficiarul avand obligatia achitarii unei taxe de 200 lei, inaintea sustinerii reexaminarii;

4.1.13. In situatia in care, cursul la care este inscris beneficiarul, contine activitati practice, iar beneficiarul solicita efectuarea stagiul de practica la locul de munca, acesta va face dovada efectuarii perioadei de practica printr-o adeverinta emisa de unitatea unde lucreaza.

4.1.14. In situatia in care, cursul la care este inscris beneficiarul, contine activitati practice, iar beneficiarul nu face practica la locul de munca, acesta va frecventa orele de practica prin repartitie la o unitate cu care s-a incheiat contract de colaborare. Beneficiarul va respecta programul de practica si orarul de lucru al unitatii de practica.

4.1.15. Sa-si asigure echipamentul individual de protectie folosit in activitatea practica si materialele necesare pentru sustinerea examenului final de absolvire, daca este cazul.

4.1.16. Lucrarile de verificare pe parcurs, cele de absolvire scrise si materialele folosite pentru activitatea practica raman in proprietatea furnizorului;

4.1.17. Sa comunice furnizorului orice modificare intervenita in datele de identificare, stare civila, schimbare de domiciliu sau numar telefon mobil si e-mail.

4.1.18. Eliberarea Certificatului de calificare/absolvire se ridica personal de catre titularul beneficiar al cursului de formare profesionala, identificandu-se cu cartea de identitate sau pe baza de procura notariala in original, imputernicitul avand cartea de identitate la el pentru identificare.

Art. 4.2. Obligatiile furnizorului de formare profesionala in cazul clientilor persoane fizice:

4.2.1. Sa  informeze beneficiarul cu cel putin 5 zile inainte data inceperii cursului, daca acesta a realizat inscrierea cu mai mult de 5 zile inainte;

4.2.2. Sa puna la dispozitie sala de curs dotata cu laptop pentru formator, videoproiector, tabla, scaune pentru cursanti si orice materiale necesare pentru desfasurarea cursului (in situatia in care cursul se desfasoara la sala);

4.2.3. In situatia in care activitatile practice se desfasoara la unitatile de practica colaboratoare, materialele de practica vor fi asigurate de colaborator;

4.2.4. Sa pastreze confidentialitatea actelor (conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind  libera circulatie a acestor date);

4.2.5. In situatia solicitarii reexaminarii, furnizorul are obligatia de a-l informa pe beneficiar cu 5 zile inainte de data stabilita pentru reexaminare, in vederea completarii cererii de reexaminare;

4.2.6. Sa  respecte prevederile OG 129/2000 si normele de aplicare ale acesteia;

4.2.7. Sa refuze restituirea taxelor achitate de beneficiar in situatia in care acesta nu participa la orele de curs si/sau la examenul final;

4.2.8. In perioada starii de urgenta si de alerta, furnizorul de formare profesionala va organiza cursuri teoretice online;

4.2.9. Dupa expirarea termenului in care a fost decretata starea de urgenta sau de alerta, cursurile pot continua la sala de curs (in functie de deciziile autoritatilor);

4.2.10 Activitatile practice se vor desfasura la sala de curs, la parteneri sau la locul de munca al beneficiarului, de la caz la caz, conform specificatiilor din dosarul de autorizare al furnizorului de formare.

Art. 4.3. Clauze finale aplicate clientilor persoanelor fizice:

4.3.1. Durata cursului/rilor ales/e este specificata pe site, pe pagina fiecarui curs.

4.3.2. Inceperea cursului va fi anuntata telefonic, prin email sau sms;

4.3.3. Certificatele de calificare/absolvire se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare de la sustinerea examenul de absolvire.

4.3.4. Avand in vedere faptul ca formularele de certificate de absolvire si calificare sunt eliberate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educaţiei Nationale, furnizorul nu se face raspunzator de orice intarziere in scrierea si eliberarea acestora, datorata lipsei imprimatelor tipizate;

4.3.5. Examenul de absolvire, pentru cursurile acreditate, se sustine in fata unei comisii  de examinare constituite din trei persoane, dintre care, 2/3 sunt specialisti din afara firmei si 1/3 reprezinta o persoana din partea firmei. Comisiile de examinare sunt stabilite de Comisiile de Autorizare Judetene sau a municipiului Bucuresti;

4.3.6. SC Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL nu se face raspunzatoare pentru situatiile in care examenele pot suferi amanari din cauza neintrunirii Comisiilor de Autorizare ale Secretariatului Tehnic, sau din lipsa Normelor de Aplicare.

4.3.7. Partile vor depune eforturi pentru rezolvarea amiabila a conflictelor, acest lucru avand beneficii pentru ambele parti.

4.3.8. In situatia in care beneficiarul are un comportament si/sau o atitudine nepotrivita, nerespectuoasa fata de formatori, colegii de curs sau personalul salariat al SC Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL, furnizorul poate exmatricula beneficiarul cursului, incepand cu data cand a fost constatat comportamentul sau atitudinea nepotrivita.

4.3.9. Neachitarea facturii da dreptul furnizorului de formare profesionala sa anuleze inscrierea beneficiarului cursului;

4.3.10. In situatia in care partile nu se pot intelege amiabil, acestea se pot adresa autoritatilor si instantelor judecatoresti de pe raza teritoriului unde isi are sediul furnizorul.

4.3.11. Suportul de curs și materialele de lucru pot fi utilizate si stocate in calculatorul beneficiarului, dar, distribuirea lor catre terti sau in spatiul online este interzisa fara acordul scris al furnizorului.

4.3.20. Resursele video online, live si cele inregistrate sunt proprietatea furnizorului, iar captarea imaginilor, inregistrarea, stocarea si distributia lor catre terti sau in spatiul online este interzisa fara acordul scris al furnizorului.

4.3.21. Inregistrarile cursurilor online pot fi puse la dispozitia beneficiarului doar pe perioada derularii cursului/rilor si este interzisa salvarea, pastrarea sau divulgarea imaginilor, secventelor sau captarea in totalitate a inregistrarilor video.

4.3.22. Nerespectarea clauzelor  da dreptul furnizorului de a solicita daune interese si repararea prejudiciului.

Art. 4.4. Forta majora aplicata clientilor persoane fizice

4.4.1. Incidenta oricarui caz de forta majora inlatura raspunderea partii care o invoca si face dovada existentei sale;

4.4.2. Prin caz de forta majora se intelege orice eveniment intervenit pe perioada desfasurarii cursului/rilor si ulterior, pana la eliberarea certificatelor de absolvire, calificare, sau de participare, informale, imprevizibil si insurmontabil, ale carui consecinte sunt de neinlaturat.

Art. 4.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal – clienti persoane fizice

4.5.1. Beneficiarul isi da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, atat cele din documentele depuse la dosarul de inscriere, cat si cele de contact (telefon, email, adresa de corespondenta). Aceste date vor fi utilizate de furnizor in scopul informarii beneficiarului cu privire la programul de formare profesionala ales (data de incepere, perioada de desfasurare, data de examinare si alte notiuni referitoare la curs si la buna desfasurare a lui);

4.5.2. Totodata aceste date personale vor fi utilizate pentru redactarea documentelor beneficiarului, in functie de cursul ales (adeverinta de inscriere, adeverinta de absolvire, certificatul de absolvire sau de calificare, suplimentul descriptiv).

Persoane Juridice

Art. 4.6. Obligatiile beneficiarului persoana juridica

4.6.1. Sa prezinte pentru inscrierea la curs a fiecarui salariat, urmatoarele documente in copie: act de identitate, certificat nastere, certificat casatorie (daca este cazul), ultima diploma de studii, fisa aptitudini medicina muncii si declaratie pe propria raspundere ca detine mijloace tehnologice pentru participarea la cursuri online, precum si datele de contact ale acestora pentru a-i informa cu privire la modalitatea de sustinere a cursurilor si transmiterea link-urilor de acces la platforma de elearning si la platforma de streaming video (in cazul cursurilor online).

4.6.2. In cazul in care salariatii beneficiarului nu detin fise de aptitudini, acestia vor prezenta adeverinta medicala in original, pentru fiecare salariat, din care sa reiasa ca este “clinic sanatos” sau “apt pentru curs”;

4.6.3. Sa informeze salariatii proprii ca este obligatoriu sa participe la orele de curs, absentele fiind o raspundere personala. Inregistrarea a mai mult de 10% absente nemotivate sau 25% absente motivate, din durata totala a programului, duce la pierderea dreptului ca salariatii beneficiarului sa sustina examenul final si la exmatricularea lor, cu obligatia de a achita integral contravaloarea cursului;

4.6.4. Sa informeze salariatii proprii ca utilizarea resursele materiale, tehnice si altele asemenea se face evitand degradarea, deteriorarea, divulgarea sau distrugerea acestora;

4.6.5. Sa informeze salariatii proprii cu privire la obligatia lor de a respecta formatorii, colegii de curs si personalul salariat al prestatorului si sa inteleaga ca un comportament sau o atitudine neadecvata poate duce la exmatricularea lor de la curs;

4.6.6. Sa achite contravaloarea cursului;

4.6.7. In cazul platii in rate, beneficiarul are obligatia sa achite cursul pana la examen.

4.6.8. Nerespectarea termenului de plata atrage o penalitate de 1% pentru fiecare zi de intarziere si imposibilitatea beneficiarului de a participa la examenul final.

4.6.9. In situatia in care beneficiarul nu poate participa la examenul de absolvire, are posibilitatea de a solicita, in scris, o singura data, reexaminarea;

4.6.10. Sa participe la examen, la sala de curs a prestatorului sau online, si sa completeze cererea de examinare inaintea sustinerii examenului de absolvire.

4.6.11. Sa achite taxa de examinare in valoare de 70 lei, pentru fiecare salariat inscris la curs, inainte de sustinerea examenului final (daca nu a fost introdusa pe factura proforma sau fiscala).

4.6.12. Dupa inregistrarea solicitarii de reexaminare, prestatorul va programa salariatii beneficiarului sa sustina reexaminarea cu urmatoarea serie de cursanti, in perioada valabilitatii autorizatiei de curs, beneficiarul avand obligatia achitarii unei taxe de 200 lei pentru fiecare salariat al sau, inainte de sustinerea reexaminarii;

4.6.13. In situatia in care, cursul la care sunt inscrisi salariatii beneficiarului, contine activitati practice, iar beneficiarul solicita efectuarea stagiul de practica la locul de munca, acesta va face dovada efectuarii perioadei de practica printr-o adeverinta emisa de unitatea sa.

4.6.14. In situatia in care, cursul la care sunt inscrisi salariatii beneficiarului, contine activitati practice, iar beneficiarul nu doreste practica la locul de munca, salariatii acestuia vor frecventa orele de practica prin repartitie la unitatile de practica cu care s-a incheiat contract de colaborare. Beneficiarul va informa salariatii proprii sa respecte programul de practica si orarul de lucru al unitatii de practica.

4.6.15. Sa asigure salariatilor proprii echipamentul individual de protectie folosit in activitatea practica si materialele necesare pentru sustinerea examenului final de absolvire, daca este cazul.

4.6.16. Lucrarile de absolvire scrise si materialele folosite pentru activitatea practica raman in proprietatea prestatorului;

4.6.17. Sa comunice prestatorului orice modificare intervenita in datele de identificare ale salariatilor proprii, stare civila, schimbare de domiciliu sau numar telefon mobil si e-mail;

4.6.18. Eliberarea Certificatului de calificare/absolvire se face pe baza de semnatura, si se ridica numai personal in baza cartii de identitate, de catre fiecare salariat al beneficiarului, care a absolvit cursul, sau pe baza de procura notariala in original si cartea de identitate a imputernicitului.

Art. 4.7. Obligaţiile prestatorului in cazul clientilor persoane juridice

4.7.1. Sa ofere serviciile prezentate pe site, in email sau la telefon;

4.7.2. Sa informeze beneficiarul cu cel putin 5 zile inainte data inceperii cursului, daca inscrierea s-a facut cu mai mult de 5 zile inainte;

4.7.3. Sa puna la dispozitie sala de curs dotata cu laptop pentru formator, videoproiector, tabla, scaune pentru cursanti sau orice materiale necesare pentru desfasurarea cursului (in cazul in care cursul se desfasoara la sala);

4.7.4. In situatia in care activitatile practice se desfasoara la unitatile de practica colaboratoare, materialele de practica vor fi asigurate de colaborator.

4.7.5. Sa pastreze confidentialitatea actelor (conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind  libera circulatie a acestor date);

4.7.6. Sa pastreze confidentialitatea serviciilor si dupa prestarea acestora;

4.7.7. In situatia solicitarii reexaminarii, furnizorul are obligatia de a-l informa pe beneficiar, cu 5 zile inainte, data stabilita pentru reexaminare, in vederea completarii cererii de reexaminare;

4.7.8. Sa respecte prevederile legii formarii profesionale si normele de aplicare ale acesteia;

4.7.9. Sa refuze restituirea taxelor achitate de beneficiar in situatia in care acesta nu participa la orele de curs si/sau la examenul final.

4.7.10. In perioada starii de urgenta si de alerta, furnizorul de formare profesionala va organiza cursuri teoretice in format fizic sau online.

4.7.11. Dupa expirarea termenului in care a fost decretata starea de urgenta sau de alerta, cursurile pot continua la sala de curs, daca autoritatile nu prevad altfel.

4.7.12. Activitatile practice se vor desfasura la sala de curs, la parteneri sau la locul de munca al beneficiarului, de la caz la caz, conform specificatiilor din dosarul de autorizare al furnizorului de formare.

Art. 4.8. Clauze finale aplicate clientilor persoane juridice

4.8.1. Durata cursului ales este specificata pe site, pe pagina fiecarui curs;

4.8.2. Prestatorul isi rezerva dreptul de a modifica data la care incepe cursul, in situatia in care numarul total al cursantilor este mai mic de 10 participanti. Acesta il va informa pe beneficiar cu cel putin 1 zi inaintea inceperii cursului;

4.8.3. Inceperea cursului va fi anuntata telefonic, prin email sau sms;

4.8.4. Daca in termen de 60 zile de la inscriere cursul nu a inceput, beneficiarul poate solicita restituirea sumei achitate;

4.8.5. Suma achitata de catre beneficiar va fi restituita acestuia, numerar sau prin transfer bancar, in termen de 7 zile lucratoare de la data completarii cererii de retragere, conditionat de prezentarea dovezii platii efectuate;

4.8.6. In alte conditii retragerea de la curs se va face fara restituirea sumei achitate in prealabil;

4.8.7. Certificatele de calificare/absolvire se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare de la sustinerea examenul de absolvire.

4.8.8. Avand in vedere faptul ca formularele de certificate de absolvire si calificare sunt eliberate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educaţiei Nationale, prestatorul nu se face raspunzator de orice intarziere in scrierea si eliberarea acestora, datorata lipsei imprimatelor tipizate;

4.8.9. Anterior datei de eliberare a certificatului de calificare/absolvire a cursului, i se va elibera beneficiarului la cerere, adeverinte de absolvire, pentru fiecare salariat care a absolvit cursul, adeverinta care este valabila pana la data eliberarii certificatului de calificare/absolvire.

4.8.10. Prestatorul isi rezerva dreptul de a colabora cu alti furnizori de formare, in acest caz certificatele vor fi emise de colaborator;

4.8.11. Examenul de absolvire se sustine in fata unei comisii  de examinare constituite din trei persoane, dintre care, 2/3 sunt specialisti din afara firmei si 1/3 reprezinta o persoana din partea firmei. Comisiile de examinare sunt stabilite de Comisiile de Autorizare Judetene sau a municipiului Bucuresti;

4.8.12. Prestatorul nu se face raspunzator pentru situatiile in care examenele pot suferi amanari din cauza neintrunirii Comisiilor de Autorizare ale Secretariatului Tehnic, sau din lipsa Normelor de Aplicare.

4.8.13. Partile vor depune eforturi pentru rezolvarea amiabila a conflictelor, acest lucru avand beneficii pentru ambele parti.

4.8.14. In situatia in care salariatii beneficiarului au un comportament si/sau o atitudine nepotrivita, nerespectuoasa fata de formatori, colegii de curs sau personalul salariat al SC Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL, prestatorul poate exmatricula salariatii beneficiarului, incepand cu data cand a fost constatat comportamentul sau atitudinea nepotrivita.

4.8.15. In situatia in care partile nu se pot intelege amiabil, acestea se pot adresa autoritatilor si instantelor judecatoresti de pe raza teritoriului unde isi are sediul prestatorul.

4.8.16. Neachitarea contravalorii serviciilor la termenele mentionate pe facturile proforme sau fiscale, da dreptul la anularea inscrierii participantilor la curs;

4.8.17. Suportul de curs și materialele de lucru pot fi utilizate si stocate in calculatorul beneficiarului, iar distribuirea lor catre terti sau in spatiul online este interzisa fara acordul scris al prestatorului.

4.8.18. Resursele video online, live si cele inregistrate sunt proprietatea furnizorului, iar captarea imaginilor, inregistrarea, stocarea si distributia lor catre terti sau in spatiul online este interzisa fara acordul scris al prestatorului.

4.8.19. Inregistrarile cursurilor online pot fi puse la dispozitia cursantilor doar pe perioada derularii cursului/rilor si este interzisa salvarea, pastrarea sau divulgarea imaginilor, secventelor sau captarea in totalitate a inregistrarilor video.

4.8.20. Nerespectarea clauzelor da dreptul furnizorului de a solicita daune interese si repararea prejudiciului.

Art. 4.9. Forta majora aplicata clientilor persoane juridice

4.9.1. Incidenta oricarui caz de forta majora inlatura raspunderea partii care o invoca si face dovada existentei sale;

4.9.2. Prin caz de forta majora se intelege orice eveniment intervenit pe perioada derularii cursului/rilor si ulterior acesteia, pana la eliberarea certificatului/lor de absolvire, calificare sau informale, imprevizibil si insurmontabil, ale carui consecinte sunt de neinlaturat.

Art. 4.10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

4.10.1. Beneficiarul a luat la cunostinta si este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal a salariatilor proprii, atat cele din documentele depuse la dosarul de inscriere (CI, certificat nastere, diploma de studii, certificat de casatorie, adeverinta medicala/fisa de aptitudini medicina muncii), cat si cele de contact (telefon, email, adresa de corespondenta). Aceste date vor fi utilizate de prestator in scopul informarii beneficiarului cu privire la programul de formare profesionala ales (data de incepere, perioada de desfasurare, data de examinare, si alte notiuni referitoare la curs si la buna desfasurare a lui). Totodata aceste date personale vor fi utilizate pentru redactarea documentelor beneficiarului (adeverinta de inscriere, adeverinta de absolvire, certificatul de absolvire sau de calificare, suplimentul descriptiv).

Art 5. Transferul proprietatii valabil atat pentru clienti persoane fizice, cat si pentru clienti persoane juridice

5.1. Cursurile si materialele receptionate prin platformele web ale SC Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL, cat si cele in format fizic vor fi utlizate doar de beneficiar, fara a le instraina sau comercializa fara acordul SC Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL

5.2. Cursurile si materialele vor fi livrate prin viu grai, online sau in format fizic. Accesul la cursurile online se face prin link catre   aplicatii de streaming (Mictosoft Teams, Zoom, Meets sau alte aplicatii).

Art 6. Garantia Calitatii – aplicabila atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice

6.1. Prin prezenta, SC Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL adevereste faptul ca programele de formare profesionala sunt de calitate. Formatorii sunt atent selectionati pentru ca informatiile predate sa fie de un real folos pentru cursanti.

Art 6.1. Certificari de calitate detinute de SC Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL

6.1 Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL este acreditat ISO 9001/2015

Find this content useful? Share it with your friends!

Website realizat de Succes Grup @ SC Centrul de Formare Profesionala Eurodeal SRL | CUI 14869578 | Nr.Reg.Com J40/8796/2002 | Sediu social: Bulevardul Chisinau, numarul 1, sector 2, Bucuresti | Capital social 1500 lei

error: Alert: Continutul este protejat prin drepturi de autor!!